Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

ADI - SOYADI

UNVANI

e-MAİL ADRESİ

TELEFON / DAHİLİ

   Ümit KAYATÜRK   

   Şube Müdürü   

   umitkayaturk@ardahan.edu.tr   

   0 (478) 211 7500 / 1360   

   Sinan IŞIK

   Şef

   sinanisik@ardahan.edu.tr

   0 (478) 211 7500 / 1362 

Görev Tanımları :

Başkanlığımız Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Üniversitemize alınan taşınırların kaydı, muhafazası ve dağıtımı ile taşınır yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, Taşınır Mal Yönetmeliğine ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, birimlerden gelen talepler doğrultusunda dağıtımını yapmak, taşınır yönetim hesabını hazırlamakla görevli olup İdari ve Mali İşler Daire Başkanına karşı sorumludur.

 • Başkanlığımız bütçesinden satın alınan tüm taşınır malların; muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda, malzeme deposunda muhafaza etmek,

 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma vermemek,

 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırların Üniversitemizde ihtiyacı olan birimlere teslim edilmesini koordine etmek,

 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin almak ve alınmasını sağlamak,

 • Tüketim malzemelerinin II. Düzey tüketim listesinin hazırlamak ve 3' er aylık dönemlerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek,

 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaların harcama yetkilisine bildirmek ve bununla ilgili tutanak tutmak,

 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırların harcama yetkilisine bildirmek,

 • Başkanlığımız birimlerinde kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edillerek ilgili kişilere zimmet işlemlerini gerçekleştirmek,

 • Yıl sonu cetvellerini hazırlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

 • Kayıtlarının tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

 • Çeşitli kişi, kurum, şirket vb. tarafından Üniversitemize hibe edilen taşınırlara gerekli kayıt işlemlerini yapmak,

 • Hurda komisyonu tarafından ekonomik ömrünü tamamlayarak hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırların, taşınır mal kayıtlarından düşürmek ve taşınırları hurdaya ayırmak,

 • Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve birimle ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,

 • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,


İlgili Mevzuat :

Taşınır Mal Yönetmeliği Tıklayınız...
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Tıklayınız...
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Tıklayınız...
Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Tıklayınız...