Birimler

1.  Satın Alma Birimi

 • Satın Alma Birimi; yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki alımları ve işleri yapar.

 • Tüm mal ve hizmet alımları,

 • Bakım onarım hizmetleri (santral, makine teçhizat, taşıt vs.),

 • Muayene ve Kabul Komisyonlarının kurulması, muayene ve kabul işlemlerinin takibi,

 • Hurda satış işlemleri ve yazışmaları,

 • Yapılan hizmetlerin takibi,

 • Hak ediş ve ödeme emirlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi,

 • Avans ve kredili alımlar ( Devlet Malzeme Ofisi’nden yapılan alımlar dahil )

2.  Özlük İşleri Birimi

Özlük İşleri Birimi; yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki işleri yapar.

 • Daire Başkanlığımız Personelinin maaş bilgi giriş işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 • Daire Başkanlığımız Personelinin SGK ve emekli kesenek tutarlarının sistem üzerinden aktarma işlemlerinin yapılıp bildirgesinin alınması sağlamak,

 • Daire Başkanlığımız Personelinin işe başlamalarını ve işten ayrılmalarını ilgili birimlere bildirmek,

 • Yurt içi görev yolluklarının hazırlanarak ödemesinin yapılması sağlamak,

 • Yurt dışı görev yolluklarının hazırlanarak ödemesinin yapılması sağlamak,

 • Sürekli görev yolluklarının hazırlanarak ödemesinin yapılması sağlamak,

 • Kalite yönetim sistemi doğrultusunda birim kalite yönetimi çalışmalarında kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,

 • Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek, takip etmek ve arşivlenmesini sağlamak.

3.  Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki işleri yapar.

 • Ambara giren taşınır malların taşınır mal kaydını zamanında ve düzenli kayıt etmek,

 • Taşınır Kayıt ve Kontrol Tutanağının düzenlenmesi yapmak,

 • Talep edilen mal ve malzemenin birimlere dağıtılması sağlamak,

 • Yıllık mal ve malzemenin sayımlarının takibinin yapılması sağlamak,

 • Kırılan, bozulan ve kullanılamayacak durumda olan taşınır malları tespit etmek ve onayla kayıtlardan düşürülmesini sağlamak,

 • Her yılsonunda taşınır mal sayımının yapılarak, sayım tutanaklarını düzenlemek ve hazırlanacak listelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ve Sayıştay’a  bildirilmesini sağlamak,

 • Demirbaş ve Zimmet Fişi düzenleyerek personele demirbaş zimmetlemek, görevden ayrılan personelden zimmetli eşyaları teslim almak,

 • Depodaki malzemeleri düzenli ve sistemli bir şekilde kontrol ederek korunmasını sağlamak,

 • Yapılan bütün iş ve işlemlere ait belgeleri sistemli bir şekilde muhafaza etmek.

4.  Genel Hizmetler Birimi

Genel Hizmetler Birimi; yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki işleri yapar.

 • Kamu borçlarının ( Telefon, Elektrik, Su, Doğalgaz, İhale İlan bedelleri vb. )  ilgili mevzuatlar çerçevesinde ödemesinin yapılması,

 • Abonelik ve Sözleşmelerin yapılması.

 • Gelen evrakların kaydının yapılarak, evrakların dosyalanmasının ve ilgili birimlere havalesinin yapılmasını sağlamak,

 • Giden evrakların kaydının yapılarak, evrakların dosyalanmasının ve ilgili birimlere dağıtımının yapılmasını sağlamak,

 • Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

5.  Araç İşletme Birimi

Araç İşletme Birimi; yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki işleri yapar.

 • Birimlerden Başkanlığımıza gelen araç taleplerine göre araç görevlendirmelerini yapmak ve takip etmek,

 • Taşıt Görev Emir kâğıtlarını hazırlamak ve araçların bu belgeler olmadan hareket etmesini önlemek,

 • Birim bünyesinde bulunan araçlarımızın yakıt takip iş ve işlemlerini takip etmek,

 • Birim bünyesinde bulunan araçların sigorta, muayene, bakım ve onarım gibi tüm resmi işlerinin takibini yapmak,

 • Birim bünyesinde bulunan araçların sevk ve idaresini yönetmek, - Birim bünyesinde bulunan şoförlerin ehliyetlerini periyodik olarak kontrol etmek,

 • Birim bünyesinde bulunan araçların dosyalarını tutmak,

 • Birim bünyesinde bulunan araçların en iyi şekilde kullanılmasını ve muhafazasını sağlamak,

 • Birim bünyesinde bulunan araçlar ve demirbaşlarda meydana gelen hasarları değerlendirmek, personel hatasından kaynaklanan hasar, bakım ve onarım giderlerinin kusurları oranında ilgili personelden tahsil edilmesini sağlamak,

 • Hizmet araçlarına Araç Tanıtım Kartı düzenlenmesi gibi işlemler bu büro tarafından yapılmaktadır.

6.  Çevre Düzenlemesi ve Temizlik Birimi

Yerleşkelerimizde bulunan Rektörlük hizmet binasının temizlik organizasyonunu yürütmek,

 • Üniversite içerisinde yapılacak genel temizlik, bakım vb. işlerin organizasyonunu yürütmek,

 • Yerleşke içerisindeki çim alanların sulamasını ve bakımını yapmak,

 • Yerleşke içerisindeki ağaçların budanması ve çapalanmasını yapmak,

 • Bitkilerin ilaçlanması ve gübrelemesini yapmak

 • Her türlü peyzaj iş ve işlemlerinde ilgili birimlere destek olma