Maaş ve Tahakkuk Birimi

ADI - SOYADI

UNVANI

e-MAİL ADRESİ

TELEFON / DAHİLİ

   Recep KURBAN     

   Şube Müdürü

   recepkurban@ardahan.edu.tr   

   0 (478) 211 7500 / 1315

   Aykut ÇERKEZ      

   Bilgisayar İşletmeni   

   aykutcerkez@ardahan.edu.tr

   0 (478) 211 7500 / 1365   

 
 
 
Maaş ve Tahakkuk  Birimi; yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki işleri yapar :
 
  • Daire Başkanlığımızda 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu kapsamında çalışan personelinin maaş işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Daire Başkanlığımızda 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu kapsamında çalışan personele ait SGK kesenek işlerini gerçekleştinnek,
  • Daire Başkanlığımız Personelinin işe giriş ve işten ayrılış işlemlerini gerçekleştirmek ve ilgili birimlere bildinnek,
  • Üniversitemizde Sürekli İşçi olarak çalışmakta olan personelinin maaş iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Üniversitemizde Sürekli İşçi olarak çalışmakta olan personelinin işe giriş ve işten ayrılış işlemlerini gerçekleştirmek ve ilgili birimlere bildirmek,
  • Maaş işlemlerine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden kesinti tutarlarının gönderilmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi,
  • Üniversitemizde Sürekli İşçi olarak çalışmakta olan personelinin SGK bildirimleri ile Muhtasar ve Hizmet Beyannameleri vb. sistem üzerinden aktarına işlemlerinin yapılıp bildirgesinin alınması sağlamak,
  • Üniversitemizde Sürekli İşçi olarak çalışmakta olan personelinin emeklilik iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Tüm bu iş ve işlemler ile alakalı belge, bilgi vb. envanterleri kayıt ve muhafaza etmek.

İlgili Mevzuat:

Devlet Memurları Kanunu Tıklayınız...
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Tıklayınız...
Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tıklayınız...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tıklayınız...
Vergi Usul Kanunu Tıklayınız...
Türk Borçlar Kanunu Tıklayınız...
4857 Sayılı İş Kanunu Tıklayınız...
6245 Sayılı Harcırah Kanunu Tıklayınız...
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Tıklayınız...
Ön Ödeme Usul ve Esasları Yönetmeliği Tıklayınız...
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tıklayınız...
1475 sayılı İş Kanunu Tıklayınız...
375 sayılı Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tıklayınız...
Harcırah Kanunu Genel Tebliği Tıklayınız...